Arbeidsvoorwaarden

 

Salaris en flexibele beloning

Het aanvangssalaris stellen we vast op basis van functiewaardering in combinatie met opleiding, competenties en ervaring. Het maximumsalaris bereik je door de jaarlijkse periodieke verhogingen. Ook voor extra inzet en kwaliteit kan de gemeente medewerkers flexibel belonen.
 

Werk en privé flexibel combineren

De gemeente Nijmegen streeft naar een optimale afstemming tussen werk en privé, maar wel passend in de bedrijfsprocessen. We hanteren een gemiddelde werkweek van 36 uur voor fulltimers, maar maatwerk is mogelijk. Denk aan flexibele werktijden, werken in deeltijd en flexibele opname van gespaarde ADV-uren.
 

Goede pensioenregeling

Je keuzepensioen, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen zijn ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Je ontvangt jaarlijks een Pensioenbrief met een overzicht van je opgebouwde pensioenrechten.
 

Vakantie

Afhankelijk van leeftijd en salariëring is het vakantieverlof minimaal 187,2 uren op fulltime basis. Je kunt daarnaast verlofuren kopen of verkopen (cafetariamodel).
 

Vaderschapsverlof

Nijmegen is de eerste organisatie in de publieke sector die overgaat tot verlenging van het vaderschapsverlof van twee naar tien dagen (72 uur). De vader moet het verlof, met behoud van salaris, binnen vier weken na de bevalling opnemen.
 

Ouderschapsverlof

De gemeente Nijmegen kent een regeling voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 

Ziektekostenverzekering

Als je kiest voor een ziektekostenverzekering bij het IZA, dan krijgt je een collectiviteitskorting op de verzekeringspremies. Bovendien ontvang je dan een werkgeversbijdrage voor de premie van de aanvullende verzekering.
 

Bouwen aan je toekomst

Alles op het gebied van loopbaan, opleiding, ontwikkeling en mobiliteit kun je vinden bij Loopbaanplein. Een onderdeel van het Loopbaanplein is ‘NijmegenSchool’, dit is een open scholingsaanbod. Ook kun je er terecht voor een gesprek met een loopbaanadviseur of begeleiding bij het vinden van werk.  
 

Overige arbeidsvoorwaarden

Eindejaarsuitkering (jaarlijks door CAO bepaald), 1,5% levensloopbijdrage per jaar en een jaarlijks persoonsgebonden budget dat ingezet kan worden voor verschillende doeleinden.
 

© Werken in Nijmegen